Het zal niemand ontgaan zijn, de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie) vervangt de SDE+ regeling. Opnieuw stelt de overheid budget 5 miljard beschikbaar voor de stimulering van duurzame energie in Nederland. De nieuwe regeling opent op 29 september 2020. Fakton Energy neemt je kort mee in de methodiek, de nieuwe elementen en de veranderingen van de huidige spelregels.

Methodiek: vergoeding van de onrendabele top in vier fases
Sinds 2008 stimuleert de Nederlandse overheid duurzame energietechnieken door middel van een jaarlijkse vergoeding op basis van de onrendabele top via de SDE+. De berekening van de onrendabele top vindt plaats door de kostprijs van duurzame energie (basisbedrag) minus de kostprijs van grijze energie (correctiebedrag). Jaarlijks stelt de overheid het correctiebedrag bij op basis van de hoogte van de jaarlijkse energieprijzen. Stijgt de energieprijs dan stijgt het correctiebedrag en krijg je minder subsidie, daalt de energieprijs dan krijg je meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. Als het correctiebedrag onder de basisenergieprijs komt brengt de overheid het verschil in mindering op de hoogte van de ontvangen subsidie. De SDE++ kent een looptijd van 8 tot en met 15 jaar afhankelijk van de duurzame techniek. Het is een jaarlijkse exploitatiesubsidie die de business case ten goede moet komen.

Net zoals bij de huidige regeling gaat de indiening per fase (SDE++ kent vier fases) via een veilingsysteem. In iedere fase kunnen technieken tegen een maximale kostprijs indienen. Vervolgens laat de overheid per fase duurdere technieken toe terwijl het beschikbare budget over de fases heen afneemt.

Nieuw: rangschikking op kosten per vermeden ton CO2
De nieuwe regeling krijgt een nieuw element namelijk CO2-reductie. Voorheen werden projecten gerangschikt op basis van het basisbedrag: de goedkopere technieken kwamen als eerste in aanmerking op subsidie. Rangschikking vindt in de nieuwe regeling plaats op effectiviteit, uitgedrukt in kosten per vermeden ton CO2. Technieken die relatief goedkoop maar effectief CO2 reduceren krijgen hiermee voorrang. Indienen kan tot een maximum van € 300,- per vermeden ton CO2. Technieken die duurder zijn krijgen niet volledig de onrendabele top vergoed.

In principe geldt het beschikbare budget van 5 miljard voor alle technieken maar er komen een aantal uitzonderingen. Voor zon en wind geldt een maximum aanvraag van 35 TWh. Hiermee wil de overheid voorkomen dat het budget naar één bepaalde techniek toeschuift en andere technieken relatief weinig kans maken. Ook voor Carbon Capture & Storage (CCS) en CO2-reducerende technieken in de industrie legt de overheid in de regeling restricties op.

Verbreding SDE++: nieuwe technieken voor meer CO2-reductie
Er komen een aantal nieuwe technieken binnen de SDE++ namelijk: CO2-afvang en CO2-opslag, industriële restwarmte, aquathermie, elektrische boilers en waterstofproductie door middel van elektrolyse. De verbreding zal in september 2020 nog niet definitief zijn. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekent op dit moment een aan aantal nieuwe technieken die later aan de SDE++ regeling worden toegevoegd.

Veranderingen binnen de huidige spelregels: eerlijker en beter gerangschikt
In de nieuwe regeling vinden een aantal veranderingen plaats voor een aantal categorieën:

  • Voor zon PV wil de minister het principe van de zonneladder gaan hanteren. Dit houdt in dat zon PV op daken voorrang krijgen ten opzichte van grondgebonden systemen. De reden hiervoor is dat PV op daken de opgewekte energie gebruikt voor eigen verbruik in tegenstelling tot grondgebonden systemen die de elektriciteit 100% terugleveren aan het net.
  • De Garantie van Oorsprong (GVO’s) hebben een bepaalde marktwaarde. De marktwaarde van GVO’s is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Minister Wiebes wil de marktwaarde van de GVO’s jaarlijks verdisconteren in het correctiebedrag.
  • Ook wil de minister voor een aantal categorieën een Wnb-vergunning (Wet Natuurbescherming) verplicht gaan stellen.

Wat kan Fakton Energy voor u betekenen?
Fakton Energy is de loot aan de stam van Fakton die zich bezighoudt met de energie-oplossingen in de gebouwde omgeving. We hebben een team met energie- én vastgoedprofessionals. We kennen de techniek, structureren de mogelijke governance-modellen en de businesscases van zowel de energiesystemen als die van de vastgoedeigenaren en eindgebruikers. Integraal in één businesscase. Hiermee creëren we toegevoegde waarde over de gehele keten. We kennen de SDE-regeling goed en nemen strategische keuzes waar je als gebruiker op moet letten bij de aanvraag. Fakton levert hierdoor advies op maat en kunnen u begeleiden bij de subsidieaanvraag.

Meer weten over de SDE++?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Benny Roelse, Senior Consultant Energy (b.roelse@fakton.com)