Fakton Energy

Scenariostudie en strategisch advies in Leiden

Een visie op warmte kan niet tot stand komen zonder een integrale benadering van het energiesysteem.

De gemeente Leiden is in onderhandeling met WLQ+ en had eind 2020 behoefte aan ondersteuning in dit traject, zowel in het richten van de strategie als in het verkennen van alternatieve warmtescenario’s voor de stad. De gemeente vroeg Fakton Energy inzicht en richting te geven aan de strategische beslissingen die zij in de komende 5-10 jaar te nemen heeft ten aanzien van de warmtetransitie. Deze beslissingen hebben consequenties voor het toekomstige energiesysteem in de stad en hebben betrekking op:

• Keuzes ten aanzien van de inzet van warmtebronnen, zowel (boven)regionaal als lokaal;
• Beslissingen met betrekking tot de benodigde netverzwaringsopgave;
• Maatregelen in de woning- en vastgoedvoorraad;
• De warmtekavel- en –bronnenstrategie voor de eerste wijken in Leiden.

Centraal stond in deze vraag de ontwikkeling van een rekenmodel voor het gehele energiesysteem in Leiden om diverse energiescenario’s te verkennen. Dit model bevat energetische en economische aspecten van gas, elektra en warmte en strekt van bron tot eindgebruiker. Wij maakten in dit model op wijkniveau onderscheid tussen verschillende woningtypen op basis van benodigd temperatuurniveau (voor en na isolerende maatregelen) en de geschiktheid voor collectieve warmteoplossingen. Voor elk van deze typen definieerden wij per wijk voor verschillende scenario’s de energieroute van 2030 tot 2050. De resultaten toetsten wij aan het afwegingskader van de gemeente Leiden, waarin CO2-reductie, totale investeringen en betaalbaarheid voor bewoners de voornaamste criteria waren.

Belangrijkste activiteiten waarvoor Fakton Energy eindverantwoordelijk was:
• Betrekken interne en externe stakeholders bij proces strategievorming en verzamelen van data en inzichten;
• Bouwen van een rekenmodel dat het hele energiesysteem van bron tot eindgebruiker in beschouwing neemt;
• In co-creatie ontwikkelen en definiëren van scenario’s om te komen tot reële energieroutes;
• Het afwegen van de diverse scenario’s aan de hand van een risicoanalyse en het integrale afwegingskader van de gemeente Leiden;
• Ontwikkelen handelingsperspectief voor regionale ontwikkeling van geothermie, toekomst van bestaande bronnen en (regionale) warmteinfrastructuur;
• Ondersteunen van het onderhandelingstraject over de WLQ+.

Het geformuleerde voorkeursscenario vormt de basis voor afwegingen die momenteel gemaakt worden in de Transitievisie Warmte (zoals de keuze van startwijken), maar ook voor gesprekken (intern en in de regio) over de gewenste marktordening van het toekomstig warmtesysteem in Leiden.

Team
Roy Hendriks
Associate Partner
Eigenschappen
Opdrachtgever
de gemeente Leiden
Locatie
Leiden
Type opdracht
scenariostudie, strategisch advies
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Roy Hendriks.