Eind 2019 ontvingen gemeentes een brief van de minister voor de subsidieaanvraag voor de proeftuinen aardgasvrije wijken. Een prachtige kans om met een financiële injectie het project wél haalbaar te maken en zo praktijkervaring op te doen met de ontwikkeling van duurzame warmte-oplossingen. De grote vraag: hoe maak je je aanvraag nu het meest kansrijk?

Belangrijke succesfactor PAW-aanvraag: geloofwaardigheid
Iedereen kan natuurlijk de invuloefening bij de aanvraag doen. Wij zien vanuit onze ervaring met de aanvraag van dergelijke subsidies en leningen, dat naast een transparante businesscase met een heldere structuur, de geloofwaardigheid van de aanvraag cruciaal is. Een subsidieaanvraag zien wij feitelijk als een businessplan van het project waar de businesscase een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Uit het businessplan blijkt de logische samenhang en doorleving van het project: wie zijn de stakeholders, hoe gaan ze samenwerken, hoe bereik je die samenwerking, wie draagt welk risico, waar komt het geld vandaan, welke rol neemt de gemeente in, hoe neem je de bewoners mee, etc. Dit boven op de beschrijvende elementen als de technische oplossing, planning, locatiegegevens, en dergelijke. Met de opbouw van een doorleefd businessplan zet de subsidie-aanvrager maximaal in op het overbrengen van een geloofwaardige boodschap dat het project gerealiseerd wordt zoals voorgespiegeld. Wij ervoeren dit onder meer bij subsidieaanvragen van de proeftuinen vorig jaar én bij aanvragen in het kader van de Roadmap Next Economy.

Hoe kunnen wij waarde toevoegen aan uw uitvraag?
Vorig jaar ondersteunden wij de gemeente Nijmegen en Den Haag succesvol bij het aanvragen van de PAW-subsidie. Naast het effectief en efficiënt structureren van de businesscase en het businessplan, hebben wij veel ervaring met het begeleiden van het opstellen van gestructureerde businessplannen voor projecten door het gehele projectteam zelf. Dit soort begeleiding doen wij zowel voor het gestructureerd aanvragen van subsidies als voor het optuigen van de structuur en richting van projecten zelf. Wij doen dit met korte interactieve werksessies aan de hand van het businessmodel canvas (BMC). Het BMC laat zien hoe de verschillende onderdelen van het businessplan samenhangen. Het samen opstellen van een BMC vormt vaak een prachtige basis voor projecten die in een team van verschillende stakeholders van de grond moeten komen. Het geeft richting en brengt concreetheid.

Wie is Fakton Energy?
Fakton Energy brengt concreetheid in de energietransitie. Wij structureren hoogwaardige businesscases en -plannen en verbinden partijen in duurzame overeenkomsten op het snijvlak van vastgoed en energie. Wij brengen complexe inhoud terug tot de kern en vertalen dit naar effectieve samenwerkingen. Financiën, strategie en proces gaan daarbij hand in hand. Onze oplossingen zijn grofweg in te delen in de volgende vier pijlers:

  • Transparantie en inzicht bieden met een integrale energie-vastgoedbusinesscase, met deelbusinesscase per stakeholder waarin betaalbaarheid voor de bewoner, investeringen in het vastgoed en transparantie in de BAK bij elkaar komen. Scenario-analyses. Inzicht in de voor- en nadelen van de mogelijke technische oplossingen.
  • Regisseren van complexe processen en verbinden van partijen in toekomstbestendige overeenkomsten. Proces van dealmaking naar warmte-overeenkomsten, ontwikkelstrategie warmteprojecten, marktordening, oprichten Wijk Energie Maatschappij en/of ESCO, regisseren proces van Transitievisie Warmte, RES of Wijk Energie Plan.
  • Innovatieve financieringsoplossingen optuigen voor de energietransitie. Projectfinanciering, Green bonds, revolverende fondsen, instrumenten zoals Gebouw Gebonden Financiering, Energiewinst voor de Huurder, Financieel instrumentarium voor gemeenten (o.m. subsidie, leningen, garanties, participaties).
  • Structureren van de verduurzaming van vastgoedportefeuilles.  Financiële businesscase gecombineerd met energetische en circulaire, per object en op portefeuilleniveau, en regisseren van het proces van de marktbenadering tot een effectieve en efficiënte uitvoering. BENG, BREEAM, EPC, GPR, e.d.

Meer informatie?
Wij komen graag langs om vrijblijvend te verkennen of wij waarde toevoegen aan jouw of jullie eigen proces richting de PAW-aanvraag om de mogelijkheden voor jouw gemeente te verkennen. Als je hierin geïnteresseerd bent, neem dan contact op via onderstaande gegevens: