De Transitievisies Warmte hebben een steuntje in de rug gekregen met de publicatie van de Leidraad van het Rijk. Wat moet u hiermee? Waar moet u aandacht aan besteden? En hoe nu verder? Wij delen ons beeld in 429 woorden; één woord voor iedere dag tot 2021, het jaar van de Transitievisies Warmte.

Wat is de Leidraad?

De Leidraad is ontwikkeld om gemeentes te ondersteunen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. De Leidraad bestaat uit twee onderdelen: de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse. De Startanalyse is een analyse die op buurtniveau voor vijf aardgasvrije warmtestrategieën een eerste beeld geeft van de technisch-economische en duurzaamheidsgevolgen. De Handreiking voor lokale analyse is een aanvullend document om gemeenten te ondersteunen bij het verrijken van de Startanalyse met lokale data voor een analyse op maat.

Een hulpmiddel, maar geen oplossing

De naam Startanalyse is niet voor niets gekozen. Het is een goed vertrekpunt voor een eerste indicatie in mogelijke warmte oplossingen, maar het is zeker niet dé oplossing. De Startanalyse maakt gebruik van een uniforme aanpak op basis van algemeen geldende kengetallen die gemiddeld zijn voor heel Nederland. Daarmee is de Startanalyse een goede eerste aanzet, maar kan deze niet gebruikt worden als representatie van de daadwerkelijke lokale situatie. Het is daarom van belang om de Startanalyse aan te vullen met lokale data en lokale analyses.

Big data optimaal benutten

Een voorbeeld van zo’n lokale analyse is de geneigdheid om te verduurzamen en de financiële bereidheid van de bewoners in een buurt, die wij samen met onze dochter Springco Urban Analytics in beeld brengen. Hiermee linken wij de voornamelijk technische benadering van de Startanalyse aan de persoon achter de voordeur die de maatregelen zal moeten treffen. Het resultaat is een analyse van de haalbaarheid een buurt van gas af te sluiten voor 2030, vanuit de invalshoeken de mens, de techniek en de financiën.

Samenwerking is nodig en komt dichterbij

Daarnaast zijn er meer factoren die de uitkomsten uit de Startanalyse beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de huidige wijkontwikkelingsplannen, belangrijke koppelkansen of bewonersinitiatieven. Dit zijn factoren die zich moeilijk laten vatten in een model. Daardoor kan een Transitievisie Warmte alleen goed opgesteld worden in samenwerking met de belangrijkste stakeholders van de stad, in ieder geval de woningcorporaties, de warmtebedrijven en netbeheerder. Samen zullen afwegingen gemaakt moeten worden die uiteindelijk leiden tot een Transitievisie Warmte die naadloos aansluit op de lokale situatie, de bevolking en hun behoeften.

Wij structureerden dergelijke processen, data-analyses en business cases onder meer in Amsterdam, Nijmegen, Breda, Tilburg, Schiedam en Den Haag en zien de Leidraad met Startanalyse als een mooie en waardevolle aanvulling op het beschikbare instrumentarium en informatie. Het brengt laagdrempelige analyses en daarmee meer transparantie bij gemeenten als vertrekpunt voor ‘het goede gesprek’: een essentieel ingrediënt voor een goede samenwerking op basis van vertrouwen.

Kortom, de Leidraad vormt een uitstekend startpunt voor een gestructureerd proces met een goed resultaat. Meer weten? Neem contact op met Martijn Nawroth (m.nawroth@fakton.com) en Saskia Geerts (s.geerts@fakton.com).