De Amerberg en Utrechtseweg 102

Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘De Amerberg en Utrechtseweg 102’ zijn geen zienswijzen ingediend. Daarmee is de weg vrij voor het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Amersfoort. Dit bijzondere project in het Bergkwartier dankt dit voortvarende bestemmingsplanproces onder meer aan een zorgvuldig en intensief proces van buurtparticipatie. Namens de private initiatiefnemers en investeerders gaven Fakton Consultancy, BaseValue en Rethans-Wunderle Architecture & Design gezamenlijk dit ontwerp- en participatieproces vorm. De omwonenden zijn daardoor vanaf de start van de planvorming actief bij het planproces betrokken. In overleg en samenwerking is gewerkt aan een plan dat niet alleen van hoge kwaliteit en financieel haalbaar is, maar dat ook op draagvlak in de omgeving kan rekenen. Deze vernieuwende aanpak anticipeert dan ook op het gedachtegoed van de Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd.

Eén project op twee bijzondere locaties

Het plan bestaat uit twee deelprojecten op verschillende locaties in het Amersfoortse Bergkwartier. Aan de Utrechtseweg 102 is de voormalige burgemeestersvilla inmiddels door Zeep Architects succesvol getransformeerd tot een wooncommunity met elf betaalbare en duurzame huurwoningen voor jonge mensen die na hun opleiding starten op de arbeidsmarkt (Villa Monte). Een paar honderd meter verderop worden aan de Prins Frederiklaan de leegstaande voormalige kantoorgebouwen van het Leger des Heils vervangen door vijftien hoogwaardige nieuwbouw koopwoningen en appartementen (de Amerberg). Het integrale planconcept is opgezet vanuit de kernwaarden Karakter, Groen en Verbonden. De woningen op de Amerberg worden op maat ontworpen in begeleid particulier opdrachtgeverschap door en voor de toekomstige bewoners die daardoor veel invloed krijgen op hun eigen woning. De verkoop van de Amerberg start naar verwachting zeer binnenkort.

Open dialoog met de omgeving

Het participatieproces met de omgeving kenmerkte zich door de open houding vanuit de initiatiefnemers richting de buurt. Voordat gestart is met het maken van een plan is eerst goed geluisterd naar de buurt plus vertegenwoordigers van de Stichting Woonklimaat Berg. Een brede groep omwonenden is uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomst van de locatie en daarbij hun wensen, zorgen en ideeën aan te geven. De resultaten van deze avond hebben vervolgens als input voor de ontwerp gediend. Geïnteresseerde omwonenden konden zich bovendien aanmelden voor een Klankbordgroep waarmee regelmatig overleg is gevoerd over de planuitwerking. Deze dialoog tussen de initiatiefnemers en de Klankbordgroep vanuit de buurt heeft de plannen niet alleen inhoudelijk beter gemaakt, maar heeft ook voor draagvlak in de omgeving gezorgd.

Meer informatie over het project is te vinden op http://www.amerberg.nl/ en https://www.villamonte.nl/
Met dank aan ZEEP | ARCHITECTS AND URBAN DESIGNERS voor de Artist impressions.